TFG/TFP

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy

Klienci W-Travel sp. z o.o. sp. k. korzystający z imprez turystycznych w rozumieniu Ustawy
z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
 podlegają ustawowej ochronie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG). Do cen imprez turystycznych doliczana jest obowiązkowa składka odprowadzana na TFG. Składki te są kumulowane na koncie TFG i uruchamiane w celu pokrycia kosztów powrotu do kraju oraz zwrotu wpłat za niezrealizowane i przerwane imprezy turystyczne dla klientów biur podróży, które utraciły płynność finansową i ogłoszą niewypłacalność, i których uruchomione w pierwszej kolejności środki z gwarancji ubezpieczeniowej okazały się niewystarczające.

Składki są zależne od miejsca docelowego imprezy i typu transportu. 

Dla zapewnienia stabilności rynku turystycznego na mocy tzw. ustawy covidowej został powołany do życia kolejny filar zabezpieczeń – Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP) obejmujący wyłącznie klientów korzystających z imprez turystycznych w rozumieniu Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
i powiązanych usługach turystycznych.

STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY, W PRZYPADKU GDY PRZEDSIĘBIORCA UŁATWIAJĄCY NABYWANIE POWIĄZANYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH ONLINE W ROZUMIENIU ART. 6 UST. 1 PKT 1 USTAWY JEST PRZEWOŹNIKIEM SPRZEDAJĄCYM BILET W OBIE STRONY 

Jeżeli, po dokonaniu wyboru i opłaceniu jednej usługi turystycznej, dokonacie Państwo rezerwacji dodatkowych usług turystycznych na potrzeby swojej podróży lub wakacji za pośrednictwem naszego przedsiębiorstwa W-Travel sp. z o.o. sp. k., NIE będą Państwu przysługiwały prawa mające zastosowanie do imprez turystycznych zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302. 

W związku z powyższym nasze przedsiębiorstwo W-Travel sp. z o.o. sp. k. nie będzie odpowiedzialne za należyte wykonanie tych dodatkowych usług turystycznych. W przypadku problemów prosimy kontaktować się z odpowiednim usługodawcą. 

Jednakże w przypadku dokonania rezerwacji jakichkolwiek dodatkowych usług turystycznych podczas tej samej wizyty na stronach internetowych z rezerwacją naszego przedsiębiorstwa W-Travel sp. z o.o. sp. k., usługi te staną się częścią powiązanych usług turystycznych. W takim przypadku W-Travel sp. z o.o. sp. k. posiada – zgodnie z wymogami prawa UE – zabezpieczenie w celu dokonania zwrotu Państwa wpłat na rzecz W-Travel sp. z o.o. sp. k. za usługi niewykonane ze względu na niewypłacalność W-Travel sp. z o.o. sp. k., a w razie potrzeby w celu zapewnienia Państwa powrotu do kraju. Należy zauważyć, że nie zapewnia się zwrotu w przypadku niewypłacalności danego usługodawcy. 

W-Travel sp. z o.o. sp. k wykupiła w WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą
w Warszawie 02- 675, przy ul. Wołoskiej 22 A e-mail: kontakt@wiener.pl; tel: 22 469 69 69, zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności. 

Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach,
z właściwym organem jeżeli z powodu niewypłacalności  dojdzie do odmowy świadczenia usług. 

Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach,
z właściwym organem: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa, tel.: +48 22 597 95 01, e-mail: dkpit@mazovia.pl, jeżeli z powodu niewypłacalności W-Travel sp. z o.o. sp. k., dojdzie do odmowy świadczenia usług.

Może Cię zainteresować