Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU WESZŁO TRAVEL

 

 

 • DEFINICJE

 

  1. „Administrator” – W-TRAVEL Sp. z o.o. S.k., z  siedzibą w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 13, 02-673 Warszawa, REGON: 384349529, NIP: 5213876380, nr KRS 0000803384.
  2. „Serwis” – serwis internetowy „Weszło Travel” dostępny pod adresem https://travel.weszlo.com/
  3. „Użytkownik” – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu;
  4. Impreza” – impreza turystyczna, której rezerwacja jest możliwa za pośrednictwem Serwisu;
  5. „Treści” – wszelkie pochodzące od Administratora lub jego partnerów informacje, dane, treści, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, loga, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia, znajdujące się w Serwisie
  6. „Umowa” – umowa o świadczenie usług turystycznych, określona w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych
  7. „Usługi” – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Witryny, wskazane w niniejszym Regulaminie.
  8. Rezerwacja – rezerwacja uczestnictwa w Imprezie dokonana przez Użytkownika w Serwisie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
  9. „Regulamin” – niniejszy regulamin Serwisu Weszło Travel.

 

 

 • ZASADY OGÓLNE 

 

  1. Podmiotem prowadzącym Serwis oraz świadczącym za jego pośrednictwem Usługi jest Administrator.
  2. W celu skorzystania z Usług (Serwisu), Użytkownik powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub; Mozilla Firefox w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub; Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies.
  3. Administrator świadczy za pośrednictwem Witryny następujące Usługi:
 1. możliwość zapoznania się z Treściami, w szczególności informacjami o wyjazdach sportowych, artykułami i zdjęciami dotyczącymi realizowanych usług.
 2. możliwość zapoznania się z katalogiem Imprez możliwych do zorganizowania przez Administratora,
 3. możliwość dokonania Rezerwacji uczestnictwa w wybranej Imprezie,
 4. możliwość kontaktu z Administratorem poprzez adres email i formularz kontaktowy dostępny w zakładce „O nas”.
  1. Treści zamieszczone w Serwisie, w tym informacje na temat Imprez nie stanowią wiążącej oferty (dotyczącej Imprezy) w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz wyłącznie zaproszenie do negocjacji. Administrator na podstawie Rezerwacji oraz zapytań kierowanych przez Użytkowników formułuje wiążącą ofertę dotyczącą określonej Imprezy i przekazuje ją do akceptacji zainteresowanym Użytkownikom, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  2. Użytkownikami Serwisu mogą być zarówno przedsiębiorcy jak i osoby działające jako konsumenci w rozumieniu kodeksu cywilnego.
  3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody udzielonej przez Administratora. Wybór Treści, a także czasu i formy ich publikacji w Serwisie należy wyłącznie do Administratora.
  4. W przypadku udostępnienia Użytkownikom w Serwisie możliwości zamieszczania własnych treści, Użytkowników obowiązuje zakaz zamieszczania treści o charakterze bezprawnym. Administrator nie autoryzuje wypowiedzi Użytkowników. Usuwanie bezprawnych lub innych niedozwolonych wypowiedzi następuje wskutek zgłoszenia otrzymanego przez Administratora w formie email na adres: travel@weszlo.com.
  5. Użytkownikom przysługuje prawo do składania reklamacji w związku w funkcjonowaniem Serwisu poprzez wysłanie wiadomości na adres Administrator udziela odpowiedzi na reklamację w formie zwrotnej wiadomości w terminie 14 dni od jej otrzymania. W reklamacji należy wskazać imię i nazwisko, ew. dane dotyczące reklamowanej Rezerwacji oraz okoliczności związane z reklamacją.

 

 

 • REZERWACJE

 

  1. Serwis umożliwia dokonanie Rezerwacji na wskazane w Serwisie przez Organizatora Imprezy. Rezerwacja stanowi zawarcie przedwstępnej umowy na świadczenie Imprezy, a także stanowi gwarancję pierwszeństwa w nabyciu uczestnictwa w Imprezie i służy poznaniu przez Administratora preferencji potencjalnych uczestników Imprezy.
  2. Rezerwacja jest dokonywana poprzez wskazanie danych Użytkownika dokonującego Rezerwacji, wskazanie potencjalnych uczestników Imprezy, wybranie oczekiwanego pakietu świadczeń oraz wpłacenie zaliczki zgodnej z informacjami zawartymi w Serwisie. Wyłącznie wykonanie wszystkich powyższych czynności uprawnia do pierwszeństwa w nabyciu uczestnictwa w Imprezie.
  3. Rezerwacja może być w każdej chwili anulowana przez Administratora lub Użytkownika. Administrator może anulować rezerwację w szczególności w przypadku odwołania wydarzenia, którego dotyczyła Impreza, niemożności nabycia przez Administratora biletów na wydarzenie, utrudnienia w transporcie lub zapewnieniu zakwaterowania, kwestie dotyczące bezpieczeństwa uczestników Imprezy lub niedostępność w określonym terminie ambasadora, który pierwotnie miał uczestniczyć w Imprezie.
  4. Anulacja rezerwacji przez Administratora następuje poprzez wiadomość email na adres wskazany przez Użytkownika lub telefonicznie (z potwierdzeniem wysłanym w formie email). Anulacja rezerwacji przez Użytkownika następuje poprzez wysałnie wiadomości email na adres travel@weszlo.com.
  5. Administrator zwraca środki Użytkownikowi w terminie 14 dni od anulacji rezerwacji. Zwrot następuje w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika.
  6. W przypadku anulacji rezerwacji przez Użytkownika, która nastąpiła po zakupie przez Administratora biletów lotniczych na loty, które zostały wcześniej uzgodnione pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, Administratorowi przysługuje prawo do pomniejszenia zwróconej zaliczki o poniesione przez niego koszty związane z organizacją Imprezy Turystycznej, takie jak: zakup biletów lotniczych, rezerwacja noclegu czy biletu na mecz.
  7. Administrator prowadzi rezerwację na Imprezę w wybranym przez siebie okresie, w tym może skracać lub przedłużać pierwotnie ogłoszone terminy zbierania rezerwacji.
  8. Zaliczka uiszczona przez Użytkownika zostanie zaliczona na poczet ceny uczestnictwa w Imprezie, po zawarciu przez Uczestnika właściwej umowy na uczestnictwo w Imprezie.
  9. Sposób zawarcia i warunki właściwej umowy na uczestnictwo w Imprezie reguluje odrębna Umowa i regulamin.
  10. Dane wskazane przez Użytkownika podczas Rezerwacji zostaną wykorzystane na potrzeby umowy na uczestnictwo w Imprezie. W razie anulacji Rezerwacji, Administrator usuwa wszelkie wskazane dane osobowe w terminie do 60 dni od dnia anulacji rezerwacji. Do czasu zawarcia umowy na Uczestnictwo w Imprezie Użytkownik ma prawo do swobodnej zmiany danych wskazanych w Rezerwacji – poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres travel@weszlo.com
  11. Po zebraniu odpowiedniej ilości Rezerwacji Administrator potwierdza dostępność biletów na wydarzenie, którego dotyczy Impreza, dostępność biletów lotniczych, hoteli oraz innych świadczeń, w tym także ich cenę. Ze względu na brak dostępności wybranych świadczeń, konieczność ich zmiany lub zmianę cen, Administrator może dokonać modyfikacji wcześniejszych założeń Imprezy.
  12. W przypadku zmian, o których mowa w punktach poprzedzających, Administrator powiadomi Użytkowników, których dotyczy zmiana, w formie email oraz telefonicznej o nowym zakresie świadczeń lub cenie. Dotyczy to również informowania o szczegółach świadczeń, które na etapie Rezerwacji nie były znane.
  13. Administrator, informując o powyższych zmianach, wyznaczy Użytkownikom odpowiednią formę i termin na akceptację zmian, po którego bezskutecznym upływie, rezerwacja zostanie anulowana.
  14. Po potwierdzeniu dostępności świadczeń i uzgodnieniu z Użytkownikami warunków Imprezy, Administrator prześle Użytkownikowi dokonującemu Rezerwacji w formie elektronicznej na adres e-mail podany podczas Rezerwacji, wszelkie dokumenty niezbędne do zawarcia Umowy na uczestnictwo w Imprezie.

 

 

 • POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

  1. Administrator jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako” RODO”.
  2. Na potrzeby rozpatrywania reklamacji oraz kontaktu poprzez kontaktowy adres email i formularz kontaktowy (w zakładce „O nas”). Administrator przetwarza następujące dane Użytkowników imię, nazwisko, adres email, numer telefonu oraz inne dane wskazane w wiadomości Użytkownika.  Dane Użytkowników będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby odpowiedzi na pytanie lub dla załatwienia sprawy wskazanej przez Użytkownika. Dane zostaną usunięte terminie 30 dni od załatwienia sprawy, chyba że zaistnieje inna podstawa do przetwarzania tych danych osobowych.
  3. Na potrzeby E-rezerwacji Administrator przetwarza następujące dane potencjalnych uczestników Imprezy: imię nazwisko, PESEL (na potrzeby identyfikacji Użytkownika), data urodzenia (na potrzeby rezerwacji biletów lotniczych), numer i data ważności dokumentu tożsamości (na potrzeby rezerwacji biletów), rozmiar koszulki (wydawanej uczestnikowi Imprezyw pakiecie w przypadku zawarcia umowy na uczestnictwo w Imprezie, o ile umowa przewiduje taką składową).
  4. Administrator przetwarza ponadto dane osobowe Użytkownika, który dokonał Rezerwacji (niezależnie od tego, czy będzie uczestnikiem Imprezy) w postaci: imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego (na potrzeby wysyłki dokumentów związanych z umową na uczestnictwo w Imprezie), numeru telefonu i adresu email (na potrzeby komunikacji w związku z Rezerwacją).
  5. Na wskazany w Rezerwacji adres email Użytkownika będą wysyłane następujące rodzaje wiadomości:
 1. informacje i zapytania dotyczące dokonanej Rezerwacji oraz imprezy turystycznej, której dotyczy Rezerwacja,
 2. treści marketingowe (w przypadku wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody w Serwisie).
 3. informacje o zmianie zasad funkcjonowania Serwisu.
  1. Administrator usuwa wszelkie wskazane w ramach Rezerwacji dane osobowe w terminie do 60 dni od dnia anulacji Rezerwacji. Dane osobowe podane podczas Rezerwacji zostaną wykorzystane na potrzeby realizacji Umowy na uczestnictwo w Imprezie (w przypadku jej zawarcia).
  2. Jeżeli Użytkownik wskazuje w ramach Rezerwacji dane innych osób, Użytkownik ten gwarantuje, że posiada zgodę lub inną podstawę prawną do podania ich danych, a także poinformuje te osoby o ogłoszonych przez Organizatora warunkach Rezerwacji, Imprezy oraz zasadach przetwarzania danych osobowych – co najmniej w zakresie, w jakim jest to konieczne w świetle przepisów prawa. Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu z innymi (niż Użytkownik) uczestnikami Imprezy w związku z Rezerwacją, w tym w szczególności w celu potwierdzenia ich chęci udziału w Imprezie oraz potwierdzenia lub pobrania niezbędnych danych.
  3. W przypadku konieczności wystawienia faktury Administrator zbierze od Użytkownika w podczas Rezerwacji również dane w postaci NIP, adresu oraz nazwy firmy.
  4. W związku z uiszczeniem zaliczki, Administrator pozyskuje dane Użytkownika będącego płatnikiem, tj. dane w postaci: imię, nazwisko, adres, numer rachunku bankowego. Powyższe dane są wykorzystywane wyłącznie w celu potwierdzenia dokonania płatności przez Użytkownika i obowiązywania Rezerwacji. W pozostałym zakresie administratorem danych w związku z płatnością jest instytucja płatnicza wybrana przez Użytkownika w Serwisie podczas Rezerwacji.
  5. Administrator może przetwarzać dane osobowe nie dłużej niż to wynika z powyższych postanowień, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub decyzja właściwego organu władzy publicznej.
  6. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest przygotowanie i zawarcie pomiędzy Użytkownikiem oraz Administratorem Rezerwacji – art. 6 ust. 1 pkt b) RODO. Dane osobowe przetwarzane są również w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na PHILIPS w związku z uiszczoną przez Użytkownika zaliczką, wynikających w szczególności z przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest także art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora polegający na odpowiedzi na pytania i reklamacje Użytkowników.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może jednak spowodować niemożnością dokonania Rezerwacji lub kontaktu z Administratorem.
  8. Dane kontaktowe Użytkownika dokonującego Rezerwacji ( w tym adres email, numer telefonu) będą przekazywane firmom pocztowym/kurierskim w celu dostawy dokumentów w związku z zawieraną Umową na uczestnictwo w Imprezie. Ponadto, Administrator przekazuje dane osobowe Użytkowników następującym kategoriom podmiotów: firma księgowa (rozliczenia zaliczek), firma IT (w zakresie obsługi informatycznej Serwisu), firmy zaangażowane w organizację Imprezy turystycznej (jeżeli podanie im danych uczestników będzie konieczne już na etapie Rezerwacji).
  9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
 • otrzymania informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i możliwych odbiorcach danych,
 • dokonania korekty wadliwych lub niekompletnych danych osobowych
 • żądania usunięcia danych osobowych – poprzez złożenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeżeli zostaną spełnione przesłanki prawne takiego żądania,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli zostaną spełnione przesłanki prawne takiego żądania,
 • żądania przeniesienia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych osobowych od Administratora w formacie umożliwiającym ich przekazanie do wybranego podmiotu trzeciego.
  1. Wszelkie skargi, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być przesłane na adres: travel@weszlo.com
  2. W razie stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

 

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

  1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu funkcjonowania Serwisu, w tym ograniczenia lub zakończenia działalności Serwisu w każdym czasie. W szczególności Administrator nie gwarantuje ciągłości lub niezmienności zasad funkcjonowania Serwisu, także w zakresie Rezerwacji. Administrator poinformuje o takich zmianach na stronach Witryny. Jeżeli zmiany będą wpływać na prawa i obowiązki Użytkowników, zmiany zostaną ogłoszone z wyprzedzeniem 14 dni.
  2. Niniejszy Regulamin może być zmieniony pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Użytkowników. Jeżeli będzie to możliwe, zmiany zostaną opublikowane na stronach Sklepu z wyprzedzeniem 7 dni.
  3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 14 listopada 2019r.

Może Cię zainteresować